ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ KTEO AUTOPASS

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «AUTOPASS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «AUTOPASS KTEO» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών, αρ. 163 (εφεξής «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στην ιστοσελίδα www.kteoautopass.gr, με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρείας MANDARINI AE. σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ανωτέρω ιστοσελίδα. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

α. Τα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

β. Τα φυσικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες ενδιαφέροντος του Διοργανωτή, ήτοι ενδεικτικά Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) μέχρι 3,5 τόνους κ.α.

Στην περίπτωση οχημάτων υπό καθεστώς ενεργούς χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ο μισθωτής της εν λόγω ενεργούς, κατά το χρόνο του ελέγχου, χρηματοδοτικής μίσθωσης και όχι ο ιδιοκτήτης του οχήματος (εταιρεία Leasing).

Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της εταιρείας MANDARINI AE, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

1.2. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

 

  1. Διάρκεια >του Διαγωνισμού.

2.1. Ως διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται η περίοδος από 1/2/2018 έως και 31/12/2018. Ειδικότερα, δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από την 1η ημέρα εκάστου μηνός και ώρα 00:00 μμ μέχρι και την τελευταία ημέρα εκάστου μηνός και ώρα 23:59. Μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα λήξης για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, καμία συμμετοχή δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

Η κλήρωση για κάθε μήνα, από την οποία θα προκύπτει ο νικητής του Διαγωνισμού και δικαιούχος του δώρου, μαζί με τους δέκα (10) επιλαχόντες, θα πραγματοποιείται την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα και ώρα 10.00 στην έδρα της διοργανώτριας εταιρείας από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

2.2. Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση του, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα.

 

  1. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

3.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει να εισέλθει στην Ιστοσελίδα του Διοργανωτή και να υποβάλλει τα στοιχεία του μέσω της ηλεκτρονική Φόρμας Συμμετοχής. H ηλεκτρονική υποβολή της Φόρμας Συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας.

Η συμπλήρωση των στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του χρήστη στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού.

3.2. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταχωρούνται σε λίστα και θα συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση η οποία θα διεξάγεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 5. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε αγορά προϊόντος ή παροχή υπηρεσίας. Κάθε συμμετέχων δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία (1) συμμετοχές στην κλήρωση, εκτός αν έχει στην κατοχή του περισσότερα του ενός οχήματα. Κάθε όχημα μπορεί να συμμετέχει σε μια μόνο κλήρωση καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

3.3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το Δώρο έχουν όλοι όσοι δηλώνουν ως μόνιμη κατοικία τους εντός του λεκανοπεδίου αττικής και έχουν έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του Διοργανωτή εμπρόθεσμα και δ) δεν αντίκειται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή τυχόν δικαιώματα τρίτων.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω λόγους ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων, ο Διοργανωτής μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει τη συμμετοχή και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν θα έχει υποστεί.

 

  1. Δώρα

Κάθε μήνα ένας νικητής θα κερδίζει δώρο αξίας Διακοσίων ευρώ (€200,00) . Το δώρο είναι συγκεκριμένο, απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλα δώρα. Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής για λόγους απρόβλεπτους και πέραν της ευθύνης του, δεν μπορεί να δώσει τα δώρα για τα οποία έχει δεσμευτεί, τότε έχει το δικαίωμα να τα αντικαταστήσει  με άλλα, αντίστοιχης αξίας.

 

  1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

5.1. Κάθε μήνα θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του Νικητή στην έδρα του Διοργανωτή που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθηνών, αρ. 163,  κατά την ημέρα που αναφέρεται στο άρθρο 2 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Οι κληρώσεις θα διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του Νικητή.

5.2. Από την κάθε μηνιαία κλήρωση, θα προκύπτει ένας (1) Νικητής και δέκα (10) επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του Νικητή να λάβει το δώρο. Τα ονόματα των Νικητών θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα του Διοργανωτή.

Ο Νικητής θα ενημερώνεται, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου που έχει υποβάλλει ο ίδιος κατά τη συμμετοχή του. Στη συνέχεια, θα προσέρχεται ο ίδιος στην έδρα του Διοργανωτή, προκειμένου να παραλάβει το Δώρο εντός 10 ημερών από την ημέρα της ενημέρωσής του από τον Διοργανωτή, επιδεικνύοντας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος του οποίου είναι νόμιμος ιδιοκτήτης και συμμετείχε στο Διαγωνισμό και υπογράφοντας τη σχετική δήλωση αποδοχής του Δώρου.

5.3. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το Νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερολογιακών ημερών από την κλήρωση ή σε περίπτωση που ο Νικητής δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο αυτόματα μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα. Εφόσον η επικοινωνία σύμφωνα με τα προαναφερθέντα δεν καταστεί εφικτή θα ακολουθήσει ομοίως επικοινωνία με τον δεύτερο και στη συνέχεια με τον τρίτο επιλαχόντα κ.ο.κ. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί κανένας νικητής για οιονδήποτε λόγο, ο Διοργανωτής διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμά του να επαναλάβει την κλήρωση.

5.4. Οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου του νικητή, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο Συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως προκειμένου να αξιοποιήσει το δώρο του.

 

  1. Ευθύνη

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την  απονομή των Δώρων στους Νικητές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος των νικητών ή σε βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια του Διαγωνισμού ή εξ αφορμής της απονομής ή/και της χρήσης των απονεμηθέντων Δώρων. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του Δώρου για το οποίο ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην κατασκευάστρια εταιρεία.

 

  1. Προσωπικά Δεδομένα

7.1. Ο Διοργανωτής, ήτοι η εταιρεία «AUTOPASS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο.Ε.», συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων από τον Διοργανωτή είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής σε κάθε περίπτωση, διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.

7.2. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από το Διοργανωτή για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτός για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του στα πλαίσια του παρόντος.

7.3. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από το Διοργανωτή και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις διαφημιστικές- προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999, και τις αποφάσεις και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7.4. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή.

 

  1. Λοιποί όροι

8.1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίας, σύνδεση, φόρτωση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Διοργανωτή.

8.2. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση του, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

8.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.kteoautopass.gr